OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Stalowa Wola, 24 sierpnia 2018 roku

SA.26.18.2018.MSP

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Zamawiający – Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Modernizacja systemu nagłośnienia frontowego sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 24 sierpnia 2018 roku oferta Wykonawcy: POL-AUDIO Leszek Polanowski, adres: ul. Skłodowskiej 33, 05-420 Józefów.

Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz czas reakcji serwisu. Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 313649,79 zł brutto. Ponadto Wykonawca zadeklarował okres gwarancji i rękojmi – 5 lat oraz czas reakcji serwisu – do 24 godzin.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji i rękojmi oraz czasu reakcji serwisu następującą punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena (Kc)

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi (Kg)

Liczba punktów w kryterium czas reakcji serwisu (Ks)

Łączna liczba punktów

1.

POL-AUDIO Leszek Polanowski

ul. Skłodowskiej 33

05-420 Józefów

60,00

20,00

20,00

100,00

2.

GORYCKI & SZNYTERMAN SP. Z O.O. ul. Chałubińskiego 53

30-698 Kraków

43,00

20,00

20,00

83,00

3.

Audio Plus Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 100

05-092 Łomianki

27,56

0

10,00

37,56

  • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców;

  • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha