INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

SA.26.12.2019.MSP

Stalowa Wola, 4 lipca 2019 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający – Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 86 ust. 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia informacje z otwarcia ofert dot. postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.
„Wymiana parku oświetleniowego na sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej
Woli” z dnia 26 czerwca 2019 roku:

I. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
284636,76 zł brutto

II. Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie:
1. LTT Sp. z o.o., adres: ul. Bakalarska 17, 02-212 Warszawa:
– cena brutto: 284811,42 zł
– okres gwarancji i rękojmi: 5 lat
– czas reakcji serwisu: nie przekroczy 2 dni
– termin wykonania: zgodny z SIWZ (20 dni od daty podpisania umowy)
– warunki płatności: zgodne z SIWZ (zawarte we wzorze umowy)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF)

 Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha