Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                 Stalowa Wola, dnia 18 lipca 2019 roku

SA.26.12.2019.MSP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Wymiana parku oświetleniowego na sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 18 lipca 2019 roku oferta Wykonawcy:

 

LTT Sp. z o.o.

ul. Bakalarska 17

02-212 Warszawa

 

Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz czas reakcji serwisu. Wyżej wymieniony Wykonawca złożył jedyną ofertę na kwotę 284811,42 zł brutto. Ponadto Wykonawca zadeklarował okres gwarancji i rękojmi – 5 lat (słownie: pięć lat) oraz zobowiązał się, że czas reakcji serwisu nie przekroczy 2 dni (słownie: dwa dni).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji i rękojmi oraz czasu reakcji serwisu następującą punktację:

 

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy
Liczba punktów            w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi (Kg) Liczba punktów w kryterium czas reakcji serwisu (Ks) Łączna liczba punktów
1. LTT Sp. zo.o.

ul. Bakalarska 17

02-212 Warszawa

60,00 20,00 20,00 100,00

 

  • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców;
  • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
  • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, umowa może zostać zawarta z pominięciem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

 

Do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_MDK_18.07.2019

 Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha