ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dla części II

Stalowa Wola, 2 października 2020 roku

SA.26.8.2020.MSP

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku „Sokoła” dla części II: Zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w dniu 2 października 2020 r. zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA do pobrania

 

Zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia do budynku “Sokoła”” realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha