RODO – klauzula informacyjna – aktualizacja z 4.06.2020 r.

  1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO, które nakłada szerszy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, niż dotychczas obowiązujące przepisy, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli (MDK), z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-15-27-646, Regon 830005118.

 

  1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?:

Państwa dane osobowe przekazywane są nam dobrowolnie. W zależności od rodzaju i zróżnicowania działań MDK, przy których przetwarzane są dane osobowe, niezbędne do świadczenia i zakupu usług, procesów rekrutacji oraz innych aktywności, podawane są nam imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer PESEL, numer paszportu, imiona rodziców, dane potrzebne do wystawienia faktury, numer konta bankowego, wizerunek. Wyszczególnione powyżej dane mogą być w zależności od potrzeby wymagane w całości bądź w części.

Dane, które zbieramy (w tym dane osób poniżej 16 roku życia, przetwarzane za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów) są niezbędne do realizowania celów przetwarzania. Bez ich podania zawarcie i wykonywanie umów, a także świadczenie, realizacja usług i statutowej działalności MDK nie jest możliwe.

  1. Jakie są cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych?:

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach:

–  niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji,

– wykonania zawartych umów i świadczenia usług, w tym prowadzenia statutowych działań MDK.
– podatkowych i rachunkowych
–  marketingowych

– archiwalnych

 

  1. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

 

– Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 10 lat od momentu ich zarejestrowania lub dłużej, jeśli przepisy prawa  lub uzasadniony interes MDK tego wymagają (np. w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych).

– Dodatkowo przepisy prawa tj. w art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz w art. 51u ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nakładają na nas obowiązek przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 50 lat.

 

  1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe przekazane MDK są bezpieczne, gdyż nie przekazujemy ich podmiotom zewnętrznym, prócz tych, które działają z mocy prawa. Nie przekazujemy również żadnych danych do państw trzecich, prócz sytuacji, których tego wymagają.

W sytuacji zagrożenia epidemicznego kraju, zwłaszcza w przypadku podejrzenia o zakażenie chorobą zakaźną, w tym COVID-19 osób przebywających w MDK (pracowników, uczestników zajęć, klientów, widzów), z mocy prawa udostępniamy dane o stanie zdrowia organom sanitarnym, w tym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli i Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

 

  1. Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

MDK mając na względzie bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu.

 

  1. Jakie są Państwa Prawa?

 

– Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych MDK pod adresem: iod@mdkstalowawola.pl lub telefonicznie: 15 842 09 61 w. 126

– Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do UODO.


 Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha