RODO – klauzula informacyjna – aktualizacja z 4.06.2020 r.

  1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO, które nakłada szerszy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, niż dotychczas obowiązujące przepisy, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli (MDK), z siedzibą przy ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-15-27-646, Regon 830005118.

 

  1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?:

Państwa dane osobowe przekazywane są nam dobrowolnie. W zależności od rodzaju i zróżnicowania działań MDK, przy których przetwarzane są dane osobowe, niezbędne do świadczenia i zakupu usług, procesów rekrutacji oraz innych aktywności, podawane są nam imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer PESEL, numer paszportu, imiona rodziców, dane potrzebne do wystawienia faktury, numer konta bankowego, wizerunek. Wyszczególnione powyżej dane mogą być w zależności od potrzeby wymagane w całości bądź w części.

Dane, które zbieramy (w tym dane osób poniżej 16 roku życia, przetwarzane za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów) są niezbędne do realizowania celów przetwarzania. Bez ich podania zawarcie i wykonywanie umów, a także świadczenie, realizacja usług i statutowej działalności MDK nie jest możliwe.

  1. Jakie są cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych?:

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach:

–  niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji,

– wykonania zawartych umów i świadczenia usług, w tym prowadzenia statutowych działań MDK.
– podatkowych i rachunkowych
–  marketingowych

– archiwalnych

– poinformowania osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną chorobą zakaźną, w tym SARS-CoV-2

 

  1. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

 

– Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 10 lat od momentu ich zarejestrowania lub dłużej, jeśli przepisy prawa  lub uzasadniony interes MDK tego wymagają (np. w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych).

– Dodatkowo przepisy prawa tj. w art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz w art. 51u ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nakładają na nas obowiązek przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 50 lat.

– Dane osobowe osób, które uczestniczyły w Wydarzeniach, organizowanych w czasie zagrożenia epidemicznego będą przechowywane przez okres 2 tygodni od zakończenia Wydarzenia.

 

  1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe przekazane MDK są bezpieczne, gdyż nie przekazujemy ich podmiotom zewnętrznym, prócz tych, które działają z mocy prawa. Nie przekazujemy również żadnych danych do państw trzecich, prócz sytuacji, których tego wymagają.

W sytuacji zagrożenia epidemicznego kraju, zwłaszcza w przypadku podejrzenia o zakażenie chorobą zakaźną, w tym COVID-19 osób przebywających w MDK (pracowników, uczestników zajęć, klientów, widzów), z mocy prawa udostępniamy dane o stanie zdrowia organom sanitarnym, w tym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli i Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

 

  1. Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

MDK mając na względzie bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu.

 

  1. Jakie są Państwa Prawa?

 

– Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych MDK pod adresem: iod@mdkstalowawola.pl lub telefonicznie: 15 842 09 61 w. 126

– Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do UODO.


 Mapa Dojazdu

Napisz do nasPrzepisz kod antyspamowy: captcha